LOST TITLE book object Sara Hamming

*

Læs mere nedenfor / Scroll down for English.

*

Affald er kapitalismens sejr, som Françoise Vergès nævner i Det Kapitalocæne, affald, race og køn.

*

“The love of our neighbor in all its fullness simply means being able to say, “What are you going through?”
― Simone Weil

Ovenfor og nedenfor, ses bogen, som jeg usorteret lagde hele min research ind i.
Papirets kvalitet er sådan, at pletterne fra berøringen af mine hænder flytter sig rundt med tiden.
Tabt titel, tabt titel, tabt titel.

Above and below, you can see the book into which I put my unsorted research.
The quality of the paper is such that the stains from the touch of my hands move with time.
Lost title, lost title, lost title.

*

Tabt Titel Moribund Performance / Sara Hamming

*

Tabt Titel, Sara Hamming/ Moribund Performance

*

Tabt Titel Sara Hamming / Moribund Performance

*

*

TABT TITEL en cyklus af vidnesbyrd om affald
Affald er et traume, et politisk og miljømæssigt problem af ufattelige dimensioner. Affald er det vi gør til det andet, det vi skubber væk i mørket, ned i havet, ud på øer – når dette har passeret vendepunktet at blive defineret som affald. På denne måde minder affaldsproduktionen om den græske tragedie. Aristoteles ‘ betegnelse for vendepunkt i et drama er peripeti, “ pludseligt omslag i skæbnen ”. Peripeti kommer af peri- og afledning af græsk piptein ‘falde’. Vi arbejder i TABT TITEL med en sproglig udforskning af affald.

Affald” dækker over en mangfoldighed af ressourcer, genstande og materialer der hvert sekund falder, smides ud og mister deres subjektivitet. Ordet affald har fået den faste metaforiske medbetydning “taber”. På Dansk Sprognævns hjemmeside sproget.dk står: “Affald, overført: menneske(r) som ikke kan eller vil fungere på samfundets almindelig vilkår” Hvad er det vi definerer som affald? Hvornår bliver noget til affald? Hvem vil tage affaldet på sig? Hvem vil associeres med affald?

TABT TITEL #1 maj 2021 i Astrid Noacks Atelier kunstrum for udvikling af tværæstetisk eksperimenterende forskning og kunstproduktion.

Iscenesættelse: Sara Hamming Komponist: Anja Jacobsen Koreografisk research: Alice Martucci
Performere: Shivani Ahlowalia, Susana Nunes, Sue Hansen-Styles og Alice Martucci

Projektrådgivere: Performing Borders & Nahla Mattar.
Research ved Det Danske Institut i Athen.

Dokumentation: Jan Vesala
Oversættelse: Eduardo Abrantes

TABT TITEL er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

TABT TITEL #2 juni 2022 på Tårnby Park Performance Festival

Der var stilstand…. jeg troede at min  research og mine noter var blevet til affald. Men så skrev jeg det hele ind i en bog, for at give det nye titler, nye navne.

Jeg skrev koreografiske noter til denne soloperformance ind i bogen med blyant, og jeg håndterede bogen, bladrede i bogen, stak hovedet ned i bogen for at se om der var noget jeg kunne bruge, igen.

Performer: Sara Hamming
Lyd: Joëlle

TABT TITEL #3 september 2022

Jeg skrev koreografiske noter til denne anden soloperformance ind i bogen med blyant ovenpå noterne til den første , og jeg håndterede bogen, der nu var plettet af min berøring, bladrede i bogen, stak hovedet ned i bogen for at se om der var noget jeg kunne bruge, igen.

TABT TITEL #4 i Astrid Noacks Atelier 17. december kl 16

En TABT TITEL-manifestation har tidligere været vist i Astrid Noacks Atelier med et kor,
der sang kompositioner af research/vidnesbyrd fra møder med affaldsprofessionelle, og andre der samler op inde og ude.
Et væld af noter, i dochmiac, grådrytmen.
(…)
Den research som jeg egentlig ikke kunne finde ud af at udføre
Overvældet, dét der er sket.
…Stod længe stille (stivnet?) , jeg troede at det jeg have lært – eller forsøgt at genskabe, var blevet til affald
at jeg havde været så dum at jeg havde spildt
så kopierede jeg “det hele” (smiley med sved på panden) usorteret, ind i bog
en slags evigt liv, genvundet
(…)
Et ønske om kompost
Denne gang vil jeg gå med A, komponisten:
At gøre sammen med. Eksistere i A.
A synger for mig medens jeg går, medens jeg stikker hovedet ned i bogen og leder efter noget jeg kan bruge
A banker.
A synger for bogen, som vi stikker hovederne ned i og leder efter noget vi kan bruge
Alt er inde i bogen
Jeg vil også ringe til A.

Stadig ingen billeder af affald

Ansigtet der er præcis det samme som hendes

10 par nye sko og skam.

Har jeg udnyttet A?
A har også udnyttet mig!

Når du siger, at jeg ikke har gjort min research, ikke har sorteret i den, kan jeg bare sige (citat fra bogen)
at jeg har gjort det med hele min krop, har følt det, prøvet på at udskille det, med hele min krop.

Etc.

Tabt Titel i Astrid Noacks Atelier december 2022 Moribund Performance, Sara Hamming, Anja Jacobsen

Tabt Titel i Astrid Noacks Atelier december 2022 Moribund Performance, Sara Hamming med Anja Jacobsen som vidne

Tabt Titel i Astrid Noacks Atelier december 2022 Moribund Performance, Sara Hamming, ANja Jacobsenn

Tabt Titel i Astrid Noacks Atelier december 2022 Moribund Performance, Sara Hamming med Anja Jacobsen som vidne

Video documentation: Jan Vesala.

*

In English:

LOST TITLE a cycle of testemonies on waste
Waste is a trauma, a political and environmental problem of unimaginable dimensions. Waste is what we do to the other, what we push away in the dark, down into the sea, out onto islands – when this has passed the turning point to be defined as waste. In this way, waste production is reminiscent of the Greek tragedy. Aristotle’s term for turning point in a drama is peripetia, “sudden turnaround in fate”. Peripeti comes from peri- and a derivation of the Greek piptein ‘fall’. We work in LOST TITLE with a linguistic exploration of waste.

Waste” covers a diversity of resources, objects and materials that every second fall, are thrown away and lose their subjectivity. The word waste has been given the fixed metaphorical meaning “loser”. The Danish Language Board’s website sproget.dk states: “Waste, transferred: person (s) who cannot or will not function on society’s normal terms” What do we define as waste? When does something turn into waste? Who will take on the waste? Who wants to be associated with waste?

Lost Title #1 was at Astrid Noacks Atelier  a space for development of transdisciplinary research and art production, May 2021.

Concept: Sara Hamming Composer: Anja Jacobsen Choreographic research: Alice Martucci
Performers: Shivani Ahlowalia, Susana Nunes, Sue Hansen-Styles and Alice Martucci

Documentation: Jan Vesala
Translation: Eduardo Abrantes

Project advisors: Performing Borders & Nahla Mattar.
Research at The Danish Institute at Athens.

LOST TITLE is supported by the Performing Arts Commitee, Danish Arts Council.

LOST TITLE #2 June 2022 at Tårnby Park Performance Festival
There was a standstill…. I thought my research and notes had become waste. But then I wrote it all into a book, to give it new titles, new names. I wrote choreographic notes for this solo performance into the book in pencil, and I handled the book, flipped through the book, poked my head into the book to see if there was anything I could use, again.

Performer: Sara Hamming
Sound: Joëlle

LOST TITLE #3 September 2022 at the symposium Making A Scene, at the University of Copenhagen
I wrote choreographic notes for this second solo performance into the book in pencil on top of the notes for the first, and I handled the book, now stained by my touch, leafed through the book, poked my head into the book to see if there was anything I could use, again.

LOST TITLE #4 will be performed at Astrid Noacks Atelier december 17th at 4pm

With: Sara Hamming and Anja Jacobsen

A LOST TITLE. manifestation has previously been shown in Astrid Noack’s Atelier with a choir,
who sang compositions of testimonies from meetings with waste professionals, and others who picks up inside and outside.
A host of notes, in dochmiac, the crying rhythm.
(…)
The research that I couldn’t really figure out how to do
Overwhelmed, that which has happened.
…Stood still for a long time (stiffened?), I thought that what I had learned – or tried to recreate, had become waste
that I had been so stupid that I had wasted..
…then I copied “the whole thing” (Grinning Face With Sweat emoji) unsorted, into a book
a kind of eternal life, regained
(…)
A desire for compost
This time I’ll walk with A, the composer:
To do together. Exist in A.
A sings to me as I walk, while I put my head into the book and look for something I can use
A knocks.
A sings for the book, which we put our heads into and look for something we can use
Everything is inside the book
I will also call A.

Still no images of trash.

The face which is exactly the same as hers

10 pairs of new shoes and shame.

Have I used A?
A has used me too!

When you say I haven’t done my research, haven’t sorted through it, I can just say (quote from the book)
that I have done it with my whole body, have felt it, tried to excrete it, with my whole body.

Etc.


Denne bog  er næsten uhåndterbar/ This book is almost unmanageable.

Tabt Titel Sara Hamming, Moribund Performance Foto: Nanna Elvin Hansen
Tabt Titel Sara Hamming, Moribund Performance Foto: Nanna Elvin Hansen

Video stills: Nanna Elvin Hansen