TABT TITEL

TABT TITEL/LOST TITLE/Ξεχάσατε τον τίτλο

*

“The love of our neighbor in all its fullness simply means being able to say, “What are you going through?”
― Simone Weil

TABT TITEL en cyklus af vidnesbyrd om affald
Affald er et traume, et politisk og miljømæssigt problem af ufattelige dimensioner. Affald er det vi gør til det andet, det vi skubber væk i mørket, ned i havet, ud på øer – når dette har passeret vendepunktet at blive defineret som affald. På denne måde minder affaldsproduktionen om den græske tragedie. Aristoteles ‘ betegnelse for vendepunkt i et drama er peripeti, “ pludseligt omslag i skæbnen ”. Peripeti kommer af peri- og afledning af græsk piptein ‘falde’. Vi arbejder i TABT TITEL med en sproglig udforskning af affald.

Affald” dækker over en mangfoldighed af ressourcer, genstande og materialer der hvert sekund falder, smides ud og mister deres subjektivitet. Ordet affald har fået den faste metaforiske medbetydning “taber”. På Dansk Sprognævns hjemmeside sproget.dk står: “Affald, overført: menneske(r) som ikke kan eller vil fungere på samfundets almindelig vilkår” Hvad er det vi definerer som affald? Hvornår bliver noget til affald? Hvem vil tage affaldet på sig? Hvem vil associeres med affald?

Første performance var i maj 2021 i Astrid Noacks Atelier kunstrum for udvikling af tværæstetisk eksperimenterende forskning og kunstproduktion.

Iscenesættelse: Sara Hamming Komponist: Anja Jacobsen Koreografisk research: Alice Martucci
Performere: Shivani Ahlowalia, Susana Nunes, Sue Hansen-Styles og Alice Martucci

Projektrådgivere: Performing Borders & Nahla Mattar.
Research ved Det Danske Institut i Athen.

Dokumentation: Jan Vesala
Oversættelse: Eduardo Abrantes

TABT TITEL er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

*

In English:

LOST TITLE a cycle of testemonies on waste
Waste is a trauma, a political and environmental problem of unimaginable dimensions. Waste is what we do to the other, what we push away in the dark, down into the sea, out onto islands – when this has passed the turning point to be defined as waste. In this way, waste production is reminiscent of the Greek tragedy. Aristotle’s term for turning point in a drama is peripetia, “sudden turnaround in fate”. Peripeti comes from peri- and a derivation of the Greek piptein ‘fall’. We work in LOST TITLE with a linguistic exploration of waste.

Waste” covers a diversity of resources, objects and materials that every second fall, are thrown away and lose their subjectivity. The word waste has been given the fixed metaphorical meaning “loser”. The Danish Language Board’s website sproget.dk states: “Waste, transferred: person (s) who cannot or will not function on society’s normal terms” What do we define as waste? When does something turn into waste? Who will take on the waste? Who wants to be associated with waste?

First performance was at Astrid Noacks Atelier  a space for development of transdisciplinary research and art production, May 2021.

Concept: Sara Hamming Composer: Anja Jacobsen Choreographic research: Alice Martucci
Performers: Shivani Ahlowalia, Susana Nunes, Sue Hansen-Styles and Alice Martucci

Documentation: Jan Vesala
Translation: Eduardo Abrantes

Project advisors: Performing Borders & Nahla Mattar.
Research at The Danish Institute at Athens.

LOST TITLE is supported by the Performing Arts Commitee, Danish Arts Council.